1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. Ontwerp Bestemmingsplan Bloemhof Enkhuizen en Ontwerp Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Bloemhof 2023.

Enkhuizen | bestemmingsplan

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Ontwerp Bestemmingsplan Bloemhof Enkhuizen en Ontwerp Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Bloemhof 2023.

Burgemeester en wethouders van Enkhuizen maken het volgende bekend. Met ingang van 14 december 2023 zullen gedurende zes weken ter inzage worden gelegd: 1.het ontwerp bestemmingsplan Bloemhof Enkhuizen op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening; 2.het Ontwerp Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Bloemhof 2023 Ontwerp Bestemmingsplan Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een woningbouwplan met 96 sociale huurwoningen ter vervanging van 74 sociale huurwoningen. Dit op de noordelijke delen van de Asterstraat, Begoniastraat, Goudsbloemstraat en Violenstraat (Plan Noord). Ter inzage Dit plan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024. U kunt de documenten op twee manieren bekijken: 1.U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0388.BPBloemhof-on01 2.U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen. Zienswijzen tegen ontwerp bestemmingsplan Tijdens de ter inzage periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijk: aan de gemeenteraad van Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden “zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Bloemhof zk 213101". Mondeling: hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, een afspraak te worden gemaakt met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0228-360100. Ontwerp Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Bloemhof 2023 Uit een geluidsonderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanaf de Noorderweg op de gevel van de 14 beneden-bovenwoningen ten hoogste 49dB Lden zal bedragen. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Door bouwkundige maatregelen voldoet het geluidsniveau binnen de woningen aan de eisen van het Bouwbesluit. Omdat er geen wegaanpassingen, andere maatregelen of verkeersmaatregelen mogelijk zijn om de voorkeurswaarde te halen wil het college gebruik maken van de mogelijkheid om de gevelgeluidswaarde van 49 dB Lden toe te staan. Hiervoor is het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Bloemhof 2023 opgesteld. De stukken zijn te vinden op www.officielepublicaties.nl bij deze publicatie en kunt na afspraak inzien op het gemeentehuis Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen. Zienswijzen tegen ontwerp besluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Bloemhof 2023 Tegen dit ontwerpbesluit kan binnen de ter inzage periode een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen indienen. Schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden “zienswijzen ontwerpbesluit Hogere Waarden Bloemhof zk 249000". Mondeling: hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, een afspraak te worden gemaakt met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0228-360100.

Locatie: , Enkhuizen

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.

Meer Bekendmakingen