1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. Ontwerp Bestemmingsplan Flevolaanterrein Enkhuizen

Enkhuizen | bestemmingsplan

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Ontwerp Bestemmingsplan Flevolaanterrein Enkhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen maken het volgende bekend. Met ingang van 22 december 2023 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Flevolaanterrein’ (1e partiële herziening binnenstad en havens) op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage. Bestemmingsplan De herziening heeft betrekking op de percelen gelegen tussen de Flevolaan en de spoorlijn / het rangeerterrein in Enkhuizen. De aanleiding voor deze herziening is de wens van de gemeente Enkhuizen om daar een openbaar parkeerterrein aan te leggen voor langparkeerders en autobussen. Deze locatie is nu in gebruik door een aan de overzijde van de Flevolaan gelegen bedrijf als parkeerterrein voor haar personeel alsmede opslag. Het is de bedoeling dat deze faciliteit opschuift c.q. wordt verplaatst naar een plek ten westen van het huidige. Met deze herziening van het bestemmignsplan worden deze ontwikkelingen planologische mogelijk gemaakt. Ter inzage Dit plan ligt voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 22december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024. U kunt de documenten op twee manieren bekijken: 1.U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0388.Flevolaanterrein-ON01 1.U maakt een afspraak om de documenten te bekijken in het Stadskantoor, Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen. Hiervoor kunt u tijdens de openstelling van het gemeentehuis een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ordening, telefoonnummer: 0228-360100 of via www.enkhuizen.nl. Zienswijzen Tijdens de ter inzage periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijk: aan de gemeenteraad van Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden “zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Flevolaanterrein, zaaknummer 8127’. De zienswijze dient voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Mondeling: hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, een afspraak te worden gemaakt met een medewerker van het team ruimtelijke ordening, telefoon 0228-360100.

Locatie: , Enkhuizen

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.