1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. GEMEENTEBLADVERKEERSBESLUIT Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Romeinstraat te Enkhuizen

Enkhuizen | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVERKEERSBESLUIT Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Romeinstraat te Enkhuizen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen:Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.Vereiste van besluit:Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Overwegende,Wegens privé-omstandigheden, de gehandicaptenparkeerplaats gesitueerd op de parkeerplaats aan de Romeinstraat te Enkhuizen, de eerste parkeerplek aan de oostzijde ter hoogte van Romeinstraat 3m/3b op te heffen. b e s l u i t :Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om: * De gehandicaptenparkeerplaats met bord E6 en bijbehorend onderbord die is gesitueerd aan de Romeinstraat te Enkhuizen, de eerste parkeerplek aan de oostzijde ter hoogte van Romeinstraat 3m/3b op te heffen. Enkhuizen, 13 december 2023Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n namens dezen,E.B.J.m. Caspers, Medewerker VerkeerBezwaarschrift:Bent u het niet eens met dit besluit?Als u het niet eens bent met dit besluit of vragen heeft, belt u dan eerst de behandelend ambtenaar. In veel gevallen kan een formeel bezwaarschrift achterwege blijven omdat er extra uitleg kan worden gegeven of een besluit kan worden herzien indien blijkt dat er toch iets niet juist is. Bent u het daarna nog niet eens met de beslissing dan kunt u alsnog een bezwaarschift indienen. Bezwaarschrift indienen Uw bezwaarschrift kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders. In uw bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met het besluit. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij ons binnen zijn. In uw bezwaarschrift schrijft u in ieder geval:1.Uw naam en adres2.De datum van de dag waarop u de brief schrijft3.Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt4.De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit5.Uw handtekeningStuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel of dien online uw bezwaarschrift in via de website van de gemeente Enkhuizen. Indien u inlogt met uw elektronische handtekening (DigiD) op de website kan een handtekening op uw bezwaarschrift achterwege blijven.Voorlopige voorziening Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Dit verzoek kunt u alleen doen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.