1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. VERKEERSBESLUIT Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Beun te Enkhuizen

Enkhuizen | verkeersbesluit

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

VERKEERSBESLUIT Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Beun te Enkhuizen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen : Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Vereiste van besluit: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Overwegende, •Dat een inwoner een aanvraag heeft gedaan voor toewijzing van een individuele gehandicaptenparkeerplaats; •Dat aanvra(a)g(st)er zeer slecht ter been is. •Dat de parkeerbezetting in de directe woonomgeving zeer hoog is. •Dat aanvra(a)g(st)er de grote afstanden tot een vrije parkeerplaats als gevolg van die hoge parkeerbezetting, moeilijk kan overbruggen. •Dat de aanvra(a)g(st)er in bezit is van een auto. •Dat aanvra(a)g(st)er in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart). •Dat het in verband met voorgaande overwegingen wenselijk is om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen in de nabijheid van de woning van aanvra(a)g(st)er op de parkeerplaats aan Beun te Enkhuizen, gesitueerd op de eerste parkeerplaats aan de oostzijde ter hoogte van de woning aan Beun 1. Conform bijgevoegde situatieschets. •Dat dit mogelijk is door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, welke aanduidt een parkeerplaats voor een motor- of invalidenvoertuig, die door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt en tevens een parkeerverbod voor andere voertuigen aangeeft. •Dat de gehandicaptenparkeerplaats voor aanvra(a)g(st)er gereserveerd kan worden door een onderbord te plaatsen met het kenteken van het voertuig waarvoor de parkeerplaats is bedoeld. •Dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag liggen.Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. •Dat dit besluit in overeenstemming is met de notitie beleidsregels gehandicaptenparkeren. •Dat overleg heeft plaatsgevonden met de vervanger van de korpschef van het regionaal politiekorps als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze positief heeft geadviseerd. •Gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en Burgerlijk Wetboek. b e s l u i t : Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om: •Een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op de parkeerplaats aan Beun te Enkhuizen, gesitueerd op de eerste parkeerplaats aan de oostzijde ter hoogte van de woning aan Beun 1, deze te voorzien van een onderbord met het kenteken behorende bij het betreffende voertuig. Conform bijgevoegde situatieschets. •De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken te publiceren op de gemeentelijke voorlichtingspagina van het weekblad Nieuwsblad.   Enkhuizen,25 januari 2024   Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n namens dezen,   E.B.J.M. Caspers, Medewerker Verkeer Bezwaar mogelijkheden : Bent u het niet eens met dit besluit? Als u het niet eens bent met dit besluit of vragen heeft, belt u dan eerst de behandelend ambtenaar. In veel gevallen kan een formeel bezwaarschrift achterwege blijven omdat er extra uitleg kan worden gegeven of een besluit kan worden herzien indien blijkt dat er toch iets niet juist is. Bent u het daarna nog niet eens met de beslissing dan kunt u alsnog een bezwaarschift indienen. Bezwaarschrift indienen Uw bezwaarschrift kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders. In uw bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met het besluit. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij ons binnen zijn. In uw bezwaarschrift schrijft u in ieder geval: 1.Uw naam en adres 2.De datum van de dag waarop u de brief schrijft 3.Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 4.De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit 5.Uw handtekening Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel of dien online uw bezwaarschrift in via de website van de gemeente Enkhuizen. Indien u inlogt met uw elektronische handtekening (DigiD) op de website kan een handtekening op uw bezwaarschrift achterwege blijven. Voorlopige voorziening Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Dit verzoek kunt u alleen doen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.