1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. Voorbereidingsbesluit Gommerwijk West-west Enkhuizen

Enkhuizen | bestemmingsplan

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Voorbereidingsbesluit Gommerwijk West-west Enkhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. De gemeenteraad heeft op 19 december 2023 een voorbereidingsbesluit vastgesteld ter voorbereiding van een bestemmingsplan en/of exploitatieplan. Het voorbereidingsbesluit is vastgesteld voor de ten zuiden van het Weelenpad gelegen gronden van het plangebied Gommerwijk West-west. Het gaat om de percelen, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie H, nummers 162, 479, 480, 481, 482, 1839, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2682, 2683 en 2684. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding. Wat is een voorbereidingsbesluit? Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden in het aangewezen gebied die in strijd zijn met de plannen van het gemeentebestuur. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen voor een omgevingsvergunning, die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden. Waarom een voorbereidingsbesluit? Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad het uitwerkingsbestemmingsplan Gommerwijk West-west en het bijbehorende exploitatieplan vastgesteld. Aan het begin van het jaar 2024 verwachten wij de uitspraak van de Raad van State over de ingediende beroepsschriften tegen de vaststelling van dit plan. In verband met het eventueel (verplichting tot) herstellen van planonderdelen heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit genomen. Inwerkingtreding en werkingsduur Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag waarop deze bekendmaking plaatsvindt en heeft een werkingsduur van één jaar. Ter inzage Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende verbeelding liggen met ingang van de dag waarop deze bekendmaking plaatsvindt voor een ieder ter inzage. U kunt de documenten op twee manieren bekijken: 1.u bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0388.VBGww2023-VG01 2.U maakt een afspraak om de documenten te bekijken in het Stadskantoor, Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen. Hiervoor kunt u tijdens de openstelling van het gemeentehuis een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: 0228-360100 of via www.enkhuizen.nl. Beroep Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt geen bezwaar maken of beroep instellen. Informatie Hebt u nog vragen over deze bekendmaking? Bel dan via 0228-360100 met de projectleider van Gommerwijk West-west. Enkhuizen, 27 december 2023 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen

Locatie: , Enkhuizen

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.