1. Bekendmakingen Enkhuizen
  2. Instellen geslotenverklaring Roerdompstraat en Reigerweg te Enkhuizen

Enkhuizen | verkeersbesluit

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Enkhuizen. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Enkhuizen valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Instellen geslotenverklaring Roerdompstraat en Reigerweg te Enkhuizen

(Verkeersbesluit gemeente Enkhuizen) Ons kenmerk 193892 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Gelet op - Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Enkhuizen. - Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd. - Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. Grondslag Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: 1. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 2. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 3. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 4. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van: • uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens; • de Algemene wet bestuursrecht; • het mandaatbesluit van de gemeente Enkhuizen is ondergetekende bevoegd dit besluit te nemen. Overwegende dat • de Roerdompstraat en de Reigerweg in beheer en onderhoud zijn bij Gemeente Enkhuizen; • de Roerdompstraat en de Reigerweg binnen de bebouwde kom liggen; • de Roerdompstraat en de Reigerweg erftoegangswegen zijn waarop een maximumsnelheid geldt van 30 km/h; • het doodlopende gedeelte van de Reigerweg betreft; • op het Roerdompplein geparkeerd wordt door aanwonenden; • de Roerdompstraat en de Reigerweg drukke routes zijn tijdens haal- en brengmomenten van basisschool de Hoeksteen aan het Roerdompplein te Enkhuizen; • als een gemotoriseerd voertuig de Reigerweg in rijdt, moet deze achteruit de Reigerweg weer verlaten; • als gemotoriseerde voertuigen parkeren binnen en buiten de parkeervakken op het Roerdompplein er gevaarlijke situaties ontstaan voor alle weggebruikers; • er in de huidige situatie geen geslotenverklaring geldt; • voor het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Roerdompstraat en de Reigerweg op het weggedeelte ter hoogte van Reigerweg 12 en Reigerweg 62 bebording C12 voorzien van onderbord met tekst: "uitgezonderd aanwonenden", "ma,di,do,vr 8.10-8.40 en 14.00-14.40 en wo 8.10-8.40 en 12.15-12.55 worden geplaatst"; • het wenselijk is om op de Roerdompstraat en Reigerweg een geslotenverklaring in te stellen voor alle motorvoertuigen, "uitgezonderd aanwonenden", "ma,di,do,vr 8.10-8.40 en 14.00-14.40 en wo 8.10-8.40 en 12.15-12.55"; • dit mogelijk is door plaatsing van verkeersbord C12 van bijlage 1 van het RVV 1990, welke een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen aanduidt; • overleg heeft plaatsgevonden met de vervanger van de korpschef van het regionaal politiekorps als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze positief heeft geadviseerd; • er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht. Mede gelet op Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. Besluit Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten: 1. Het instellen van een geslotenverklaring op het weggedeelte aan de Roerdompstraat en de Reigerweg door het plaatsen van borden C12 voorzien van onderbord: "uitgezonderd aanwonenden", "ma,di,do,vr 8.10-8.40 en 14.00-14.40 en wo 8.10-8.40 en 12.15-12.55", zie bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 2. de verkeersmaatregel vast te hebben gelegd op bijbehorende bijlage met zaaknummer: 193892   Aldus besloten te Enkhuizen, 07-12-2023   Namens burgemeester en wethouders van Enkhuizen,   E.B.J.M. Caspers, medewerker Verkeer.   Bezwaarschrift indienen Uw bezwaarschrift kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders. In uw bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met het besluit. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij ons binnen zijn. In uw bezwaarschrift schrijft u in ieder geval: 1.Uw naam en adres 2.De datum van de dag waarop u de brief schrijft 3.Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 4.De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit 5.Uw handtekening Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel of dien online uw bezwaarschrift in via de website van de gemeente Enkhuizen. Indien u inlogt met uw elektronische handtekening (DigiD) op de website kan een handtekening op uw bezwaarschrift achterwege blijven. Voorlopige voorziening Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Dit verzoek kunt u alleen doen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie EnkhuizenStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Enkhuizen inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Enkhuizen.